Покажете ни бащата! Zeige uns den Vater! Show us the father!

20.05.2023 08:11
#1
avatar

Quelle: Institut Für Christliche Forschung (IFCF)

Изненадващо е, скъпи приятели, когато четем в Йоан 14 глава, стихове 9 и 10, че всеки, който вижда Исус, вижда Бог Отец в същото време. Докато стих 10 ни казва, че думите, които Исус казва, не са негови.

Йоан 14:9 Исус му каза: Откога съм с теб и не ме познаваш, Филипе? Който ме види, вижда бащата. Как ще кажеш тогава: покажи ни бащата? 10 Не вярвате ли, че Аз съм в Отца и Отец е в Мен? Думите, които ви говоря, не ги говоря от себе си, но Отец, който пребъдва в мен, върши делата си.

Така че човек трябва да се запита каква е разликата между Исус и Бог Отец? Или дали човек може да види Бог и в нас? Нещо, което повечето църкви категорично биха отхвърлили. Въпреки че Джон казва:

Йоан 10:30 Аз и Отец сме едно.

Йоан 17:11 И аз не съм вече в света; но те са в света, а аз идвам при вас. Свети Отче, запази ги в Твоето име, които ми даде, за да бъдат едно като нас.

Така че Исус ни издига до същия ранг. Павел ни казва, че сме от божествено потекло:

Деяния 17:29 Следователно, тъй като сме от божественото потекло, не трябва да мислим, че Божеството е като изображения от злато, сребро и камък, направени от човешко изкуство и мисъл.

И Исус не противоречи на мнението, че ние изобщо сме богове:

Йоан 10:34 Исус им отговори: Не е ли писано във вашия закон: "Аз казах: Богове сте"? 35 Ако се назоват онези „богове“, до които дойде Божието слово – и Писанията не могат да бъдат нарушени – 36 как ще кажеш на този, когото Отец освети и изпрати на света: Ти хулиш Бога – защото казвам: Божий син ли съм?

Чудили ли сте се дали бихте могли да застанете пред Томас също толкова спокойно и да попитате:

Йоан 14:9 Исус му каза: Откога съм с теб и не ме познаваш, Филипе? Който ме види, вижда бащата. Как ще кажеш тогава: покажи ни бащата?

Какво мислиш?

Zeige uns den Vater!

Es ist überraschend, liebe Freunde, wenn wir im Johannesevangelium Kapitel 14 in den Versen 9 und 10 lesen, dass derjenige der Jesus sieht, auch gleichzeitig Gott Vater sieht. Während dem uns der Vers 10 erklärt, dass die Worte die Jesus spricht, wiederum nicht von ihm stammen.

Johannes 14,9 Jesus spricht zu ihm: So lange bin ich bei euch, und du kennst mich nicht, Philippus? Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann: Zeige uns den Vater? 10 Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht aus mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, der tut seine Werke.

So das man sich fragen muss, was denn nun eigentlich Jesus und Gott Vater unterscheidet? Oder aber ob man in uns auch Gott sehen kann? Etwas das die meisten Kirchen wohl kategorisch ablehnen würden. Obwohl hierzu Johannes meint:

Joh 10,30 Ich und der Vater sind eins.

Joh 17,11 Und ich bin nicht mehr in der Welt; sie aber sind in der Welt, und ich komme zu dir. Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir.

Jesus uns also in den selben Rang erhebt. Paulus uns erklärt, dass wir göttlichen Geschlechts wären:

Apg 17,29 Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern, durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht.

Und Jesus der Ansicht, wir wären Götter überhaupt nicht widerspricht:

Johannes 10, 34 Jesus antwortete ihnen: Steht nicht geschrieben in eurem Gesetz: »Ich habe gesagt: Ihr seid Götter«? 35 Wenn jene »Götter« genannt werden, zu denen das Wort Gottes geschah – und die Schrift kann doch nicht gebrochen werden –, 36 wie sagt ihr dann zu dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat: Du lästerst Gott –, weil ich sage: Ich bin Gottes Sohn?

Hast Du Dich schon einmal gefragt, ob Du Dich genauso ruhig vor Thomas stellen könntest und fragen:

Johannes 14,9 Jesus spricht zu ihm: So lange bin ich bei euch, und du kennst mich nicht, Philippus? Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann: Zeige uns den Vater?

Was glaubst Du?

Show us the father!

It is surprising, dear friends, when we read in John chapter 14, verses 9 and 10, that whoever sees Jesus sees God the Father at the same time. While verse 10 tells us that the words that Jesus speaks are not his.

John 14:9 Jesus said to him, How long have I been with you, and you do not know me, Philip? Whoever sees me sees the father. How do you say then: show us the father? 10 Do you not believe that I am in the Father and the Father is in me? The words that I speak to you, I do not speak from myself. But the Father, who abides in me, does his works.

So that one has to ask oneself, what is the difference between Jesus and God the Father? Or whether one can also see God in us? Something most churches would categorically reject. Although John says:

John 10:30 I and the Father are one.

John 17:11 And I am no more in the world; but they are in the world, and I come to you. Holy Father, keep them in your name that you gave me that they may be one like us.

So Jesus elevates us to the same rank. Paul tells us that we are of divine lineage:

Acts 17:29 Therefore, since we are of the divine lineage, we should not think that the Godhead is like images of gold, silver, and stone, made by human art and thought.

And Jesus does not contradict the view that we are gods at all:

John 10:34 Jesus answered them, Is it not written in your law, 'I said, Ye are gods'? 35 If those "gods" are named, to whom the word of God came - and the Scriptures cannot be broken - 36 how do you say to him whom the Father sanctified and sent into the world: You blaspheme God -, because I say: I am God's son?

Have you ever wondered if you could stand in front of Thomas just as calmly and ask:

John 14:9 Jesus said to him, How long have I been with you, and you do not know me, Philip? Whoever sees me sees the father. How do you say then: show us the father?

What do you think?

Alleine kann ich nur verlieren, aber gemeinsam sind wir stark.
Wer mehr über mich erfahren will, dem empfehle ich meine Bücher


 Antworten

 Beitrag melden
Bereits Mitglied?
Jetzt anmelden!
Mitglied werden?
Jetzt registrieren!