Евангелие от Йоан: В началото…! Johannesevangelium: Im Anfang …! Gospel of John: In the beginning…!

17.07.2023 06:28
#1
avatar

Quelle: Institut Für Christliche Forschung (IFCF)

Изненадващо е, скъпи приятели, когато четем стихове от 1 до 4 от 1 Йоаново глава 1, което Йоан смята за началото. Появата на Исус.

1 Йоаново 1:1 Каквото беше отначало, каквото чухме, каквото видяхме с очите си, каквото погледнахме и докоснахме ръцете си, от словото на живота - 2 и животът се яви, и ние видяхме и свидетелстваме и ви възвестяваме вечния живот, който беше у Отца и се яви на нас - 3 това, което видяхме и чухме, възвестяваме и на вас, за да имате и вие общение с нас; и нашето общение е с Отец и с неговия Син Исус Христос. 4 И това пишем, за да бъде радостта ни пълна.

Защото това твърдение, тъй като Йоан е не само авторът на посланието, но и авторът на Евангелието от Йоан, хвърля напълно различна картина върху пролога към Йоан.

Йоан 1:1 В началото беше Словото, и Словото беше у Бога, и Словото беше Бог. 2 Така беше и с Бога в началото. 3 Всички неща са направени от едно и също и нищо, което е направено, не е направено без същото.

Следователно в този момент трябва да приемем, че Йоан говори за появата на Исус. Който дойде като обещание от Бог. Вярно в Битие 3:15:

Битие 3:15 И ще поставя вражда между тебе и жената, и между твоето потомство и нейното потомство; той ще ти нарани главата и ти ще му бодеш петата.

В едновременността на Бога, както впрочем ние самите вече сме съществували. Но след това беше изпратено. При което ERF правилно заявява, в контекста на бележка под линия, че Исус е бил от божествена природа. Точно както Исус ни уверява в това.

Псалм 82:6 „Добре казах: Вие сте богове и всички сте синове на Всевишния;

Йоан 10:34 Исус им отговори: Не е ли писано във вашия закон: Аз рекох: Богове сте? 35 Ако се назоват онези „богове“, до които дойде Божието слово – и Писанията не могат да бъдат нарушени – 36 как ще кажеш на този, когото Отец освети и изпрати на света: Ти хулиш Бога – защото казвам: Божий син ли съм?

Несъмнено е вярно, че Исус е Бог днес. Защото Бог Отец го възкреси за Спасител. Иначе само Бог е такъв, защото всички ние трябва да сме едно с Бог Отец.

Йоан 17:11 И аз не съм вече в света; но те са в света, а аз идвам при вас. Свети Отче, запази ги в Твоето име, които ми даде, за да бъдат едно като нас.

Не мислиш ли?

Johannesevangelium: Im Anfang …

Es ist überraschend, liebe Freunde, wenn wir im 1.Johannesbrief im Kapitel 1 in den Versen 1 bis 4 lesen, was Johannes als den Anfang betrachtet. Das Auftreten Jesu.

1.Johannes 1,1 Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unsern Augen, was wir betrachtet haben und unsre Hände betastet haben, vom Wort des Lebens – 2 und das Leben ist erschienen, und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist –, 3 was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt; und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. 4 Und dies schreiben wir, auf dass unsere Freude vollkommen sei.

Weil ja diese Aussage, weil Johannes nicht nur der Autor des Briefes, sondern auch der Autor des Johannesevangeliums ist, ein vollkommen anderes Bild auf den Johannesprolog wirft.

Johannes 1,1 Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. 2 Dasselbe war im Anfang bei Gott. 3 Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist.

Wir daher auch an dieser Stelle davon ausgehen müssen, dass Johannes vom Auftreten Jesu spricht. Der als Versprechen von Gott ausgegangen ist. Stimmt im 1.Mose 3,15:

1.Mose 3,15 Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen; er wird dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen.

In der Gleichzeitigkeit Gottes, so wie übrigens wir selbst auch, bereits existierte. Dann aber gesandt wurde. Wobei der ERF richtig erklärt, im Rahmen einer Fussnote, dass Jesus von göttlicher Art war. So wie uns dies Jesus auch zusichert.

Ps 82,6 »Wohl habe ich gesagt: Ihr seid Götter und allzumal Söhne des Höchsten;

Johannes 10,34 Jesus antwortete ihnen: Steht nicht geschrieben in eurem Gesetz: »Ich habe gesagt: Ihr seid Götter«? 35 Wenn jene »Götter« genannt werden, zu denen das Wort Gottes geschah – und die Schrift kann doch nicht gebrochen werden –, 36 wie sagt ihr dann zu dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat: Du lästerst Gott –, weil ich sage: Ich bin Gottes Sohn?

Es zweifelsfrei stimmt, dass Jesus heute Gott ist. Weil ihn Gott Vater zum Heiland erhöht hat. Ansonsten aber nur Gott ist, weil wir alle mit Gott Vater eins sein sollen.

Joh 17,11 Und ich bin nicht mehr in der Welt; sie aber sind in der Welt, und ich komme zu dir. Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir.

Glaubst Du nicht?

Gospel of John: In the beginning...

It is surprising, dear friends, when we read verses 1 through 4 of 1 John chapter 1, which John considers to be the beginning. The Appearance of Jesus.

1 John 1:1 What was from the beginning, what we have heard, what we have seen with our eyes, what we have looked at and touched our hands, of the word of life - 2 and life has appeared, and we have seen and testify and declare to you the life that is eternal, which was with the Father and appeared to us - 3 what we have seen and heard we also declare to you, that you also may have fellowship with us; and our fellowship is with the Father and with his Son Jesus Christ. 4 And we write this that our joy may be full.

Because this statement, because John is not only the author of the epistle but also the author of the Gospel of John, throws a completely different picture of the prologue to John.

John 1:1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 2 The same was with God in the beginning. 3 All things are made by the same, and without the same nothing that is made is made.

We therefore have to assume at this point that John is talking about the appearance of Jesus. Who came as a promise from God. True in Genesis 3:15:

Genesis 3:15 And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed; he will bruise your head and you will stab his heel.

In the simultaneity of God, just like we ourselves, by the way, already existed. But then it was sent. Whereby the ERF correctly states, in the context of a footnote, that Jesus was of a divine nature. Just as Jesus assures us of this.

Psalm 82:6 "I said well, You are gods and all are sons of the Most High;

John 10:34 Jesus answered them, Is it not written in your law, I said, Ye are gods? 35 If those "gods" are named, to whom the word of God came - and the Scriptures cannot be broken - 36 how do you say to him whom the Father sanctified and sent into the world: You blaspheme God -, because I say: I am God's son?

It is undoubtedly true that Jesus is God today. Because God the Father raised him up to be Savior. Otherwise only God is, because we are all supposed to be one with God the Father.

John 17:11 And I am no more in the world; but they are in the world, and I come to you. Holy Father, keep them in your name that you gave me that they may be one like us.

Do not you think?

Alleine kann ich nur verlieren, aber gemeinsam sind wir stark.
Wer mehr über mich erfahren will, dem empfehle ich meine Bücher

 Antworten

 Beitrag melden
Bereits Mitglied?
Jetzt anmelden!
Mitglied werden?
Jetzt registrieren!